משלוח עד הבית חינם בקניה מעל ₪199
משלוח עד הבית חינם בקניה מעל ₪199

ליצור קשר בבית

תקנון מועדון לקוחות

 

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של פלורמר בבעלות אוז קוסמטיקס  בע”מ ח.פ. 514894468, מניר ישראל ת.ד. 166 ו/או חברות קשורות (להלן בהתאמה: “החברה” ו”המועדון” או “מועדון הלקוחות”), המיועד ללקוחות פלורמר והנמכר/יימכר על ידה ברשת החנויות או באתר (להלן: “הרשת”). 

 1. כללי
  • תקנון זה, נועד להסדיר את הכללים והתנאים לפיהם ינוהל ויופעל מועדון הלקוחות על ידי החברה והוא יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין חבר במועדון הלקוחות לבין החברה בקשר עם החברות במועדון הלקוחות.
  • ההסכמה לתנאי תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות, וכל אדם המצטרף כחבר במועדון הלקוחות מסכים, מקבל על עצמו ומאשר, בעצם הצטרפותו למועדון, את כללי תקנון זה, ומתחייב לפעול על פיו במשך כל תקופת חברותו בתקנון.
  • תקנון המועדון העדכני יפורסם בסניפי הרשת, ובנוסף ניתן יהיה לקבל העתק ממנו, ללא תשלום, באמצעות פניה לשירות הלקוחות של הרשת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד השינוי יחייב נוסחו החדש של התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הנו זה שיהיה מצוי במשרדי החברה.
  • החברה אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחבר המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור :
   • תינתן לחבר המועדון האפשרות לנצל את ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם ;
   •  לא יהיו לחבר המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון .
 2. הצטרפות וחברות במועדון
  • חבר במועדון הנו כל אדם פרטי שהצהיר שגילו מעל 18 שנה, ואשר אישר את תקנון המועדון ועמד בכל יתר תנאי התקנון. לקוחות מתחת לגיל 18 המבקשים להתקבל למועדון, נדרשים לקבל מראש אישור מהוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם לצורך הצטרפותם למועדון ולצורך ביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
  • ההצטרפות למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד, בשונה מתאגידים ובתי עסק. לא תוקנה זכות הצטרפות ללקוח עסקי, ולא יתאפשר להירשם יותר מפעם אחת. החברות במועדון וכל זכות הניתנות מכוחה, הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או שימוש על ידי אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • כדי להצטרף למועדון הלקוחות יש לאשר את תקנון ההצטרפות למועדון ובמסגרתו למלא פרטיים אישיים כמפורט בטופס ההצטרפות. ניתן להצטרף למועדון באמצעות אתר האינטרנט, תוך סימון ואישור התקנון במקום במתאים לכך באתר .
  • חבר המועדון מאשר כי ימסור לחברה פרטים מלאים, נכונים ועדכניים, וכי יעדכן את החברה על כל שינוי שיחול בפרטיו. החברה תהיה רשאית לדחות בקשת הצטרפות במידה ולא נמסרו פרטים ו/או נמסרו פרטים חלקיים ו/או בלתי ברורים ו/או קריאים.
  • ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום והיא מקנה חברות במועדון . במידה  וחל שינוי בדמי החבר, יעודכן השינוי בתקנון המועדון ויהיה תקף למצטרפים חדשים למועדון ולחברים שיבקשו להאריך את חברותם, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן.
  • האחריות למילוי הפרטים ועדכונם הנה של חבר המועדון, ולא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לענין אי-קבלה לחברות במועדון ו/או של הטבות המועדון ו/או דיוור של המועדון ו/או כל דבר אחר בקשר עם החברות במועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח, אי מילוי ו/או עדכון של הפרטים האישיים ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.
  • חבר במועדון יחשב כמסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות למועדון, וכן כל מידע שיצטבר בקשר אליו ולפעולותיו באתר האינטרנט ו/או בחנויות הרשת, ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים הנ”ל, יועבר לחברה וישמש לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי, וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון וכן שיתופי פעולה עם חברות נוספות, כך ששימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של החברה והחבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. החברה רשאית להעביר את המידע הנ”ל לגורמים מטעמה לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה. מובהר כי לכל חבר זכות לעיין במידע שנאסף לגביו על ידי החברה כאמור, כמו-גם זכות לדרוש בכתב כי המידע ימחק ממאגרי החברה.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את הוראות תקנון מועדון הלקוחות, לרבות שם וסמלי המועדון, הוראות ההצטרפות, תקופת החברות, סניפי הרשת בהן מועדון הלקוחות יהיה תקף, דמי הצטרפות ו/או החברות, סוג ההטבות, וכד’, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ומובהר כי לחברי המועדון לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה עקב כך. החברה גם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, בחלקה או במלואה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בענין זה מהחברה.
 3. הטבות המועדון
  • ההטבות לחברי המועדון הינן אישיות ומוגבלות ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, ההטבות אינן ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • קבלת ההטבות מכוח החברות במועדון בחנויות הרשת, מותנית בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות על ידי שמו, שם משפחתו, מספר תעודת הזהות ופרט אישי נוסף לפי שיקול דעת החברה. קבלת הטבות על ידי קרוב משפחה של חבר מועדון, מותנית בהזדהות לפי הליך הזדהות הלקוח, כאמור לעיל, וכן בהצגת תעודת מזהה של קרוב המשפחה המוכיחה את קרבתו לחבר המועדון. לא תשמע כל טענה לענין הזדהות חבר המועדון או קרוב משפחתו. טרם רכישה באתר האינטרנט על הלקוח להזדהות כחבר מועדון, בהתאם להנחיות המופיעות באתר.
  • החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות הרשת למעט לגבי המוצרים שאינם שייכים למותג flormar לגביהם ההטבות לחברי המועדון אינן תקפות . החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מוצרים ו/או לגרוע מוצרים, מרשימת הפריטים שהטבות המועדון אינן תקפות לגביהם, והכל מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. הטבות לחברי המועדון
  • במסגרת החברות במועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל:
   • הטבת יום הולדת של 25% ללא כפל מבצעים.
   • הזמנה מעת לעת, לאירועי לקוחות שהחברה מפיקה, שבהם יינתנו הנחות מיוחדות, מתנות, יערכו השקות חדשות וכו’. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה להפיק אירועים ו/או להעניק הנחות ו/או הטבות באירועים כאמור.
  • ההטבות כאמור הנן לשימוש אישי בלבד, והן אינן ניתנות להעברה, אלא כאמור בתקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • לא ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית שתי הטבות (למשל הטבה קבועה והטבת יום הולדת), אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.
  • באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום ההולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בדרך של פניה לשירות הלקוחות של החברה והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה הנכון של חבר המועדון. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת הנכון, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון (לא ניתן יהיה לממש רטרואקטיבית הטבת יום הולדת).
  • במהלך קיום מבצעים מסוימים במותגי המועדון (כפי שיוגדרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), תהיה החברה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את ההטבות. בכל מקרה, לא יתאפשר מימוש הטבה הקבועה והטבת יום הולדת במקביל למבצעי החברה. כמו-כן, חבר המועדון לא יהיה רשאי להנות מהטבות המועדון יחד עם כרטיסי הנחה נוספים מכל סוג (לרבות כרטיסי הטבות עובדים). במקרה כאמור, יהיה על חבר המועדון לבחור במעמד הרכישה באיזו הטבה / כרטיס הנחה ברצונו לעשות שימוש באותה הרכישה.
  • להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר ישלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו – (1) המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת; (2) אין כפל מבצעים והנחות; (3) הטבה/קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה; (4) מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הרכישה המזכה; (5) קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד ולא יינתן בעבורו קופן חדש ו/או אחר ו/או החזר כלשהו; (6) לא חל על פריטי עודפים; (7) לא חל על כרטיסי מתנה; (8) לא יינתנו הטבות רטרואקטיביות על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון או על רכישות שבוצעו ללא הזדהות כחבר מועדון בעת הרכישה כנדרש.
  • החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר/ת המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
 5. חידוש וביטול חברות במועדון
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל באופן מידי ולפי שיקול דעתה חברות של חבר מועדון, בין היתר, עקב קיומו של חשש כי בוצע על ידו מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו החבר הפר הוראה מהוראות תקנון זה ו/או עשה שימוש שלא כדין בחברות במועדון ו/או פעל בדרך אחרת ביחס לחברות במועדון באופן שיש בו כדי לפגוע בחברה, בעסקיה או בשמה הטוב, לרבות עקב הפרת הוראות התקנון ו/או הדין ביחס לחברותו במועדון ו/או שימוש לרעה בחברות במועדון, וכן שומרת על זכותה לחסום את חברות החבר במועדון, באופן שימנע ממנו שימוש בהטבות המועדון.
  • כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010. למען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות במועדון יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן מכוח חברותו במועדון.
 6. פרסום ודיוור לחברי המועדון
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, באישור תקנון המועדון  מסכים ומאשר חבר המועדון, כי ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ו/או פרטיו האישיים לחברה, וכי כל מידע הנמסר על ידו לחברה, נמסר מרצונו החופשי ובהסכמה, וכן כי הוא מסכים לכך שפרטיו, המידע שמסר לחברה וכל מידע שנאסף ו/או הופק לגביו, ישמרו במאגרי המידע של החברה וישמשו בין היתר. 
   •  למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון , בפקסימיליה , בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר )
   • לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון
   • לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות
   • לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (COOKIES) שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של הברה וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. 
  • החברה לא תחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • חברי המועדון זכאים לקבלת דיוור מהחברה, לרבות בהודעות דוא”ל, SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין. התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS , דואר, דואר אלקטרוני, ו/או כל דרך אחרת.
  • חברי המועדון רשאים לבקש בכל עת הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לחברה באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת דואר-אלקטרוני אל כתובת הדוא”ל  office@flormaril.co.il  בכל מייל יהיה קישור להסרהו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על “הסר” בתחתית הודעות המייל ו/או באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס צור קשר שבאתר. הודעות  sms ניתן להסיר אוטומטית ע”י כניסה לקישור שניתן בהודעה.
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית לשלוח אל חברי המועדון מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות הודעות סמס, דואר-אלקטרוני וכיו”ב.
  • החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון לקוחות בגין תקלה בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לענין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת תקלה ו/או טעות/ מילוי חלקי/ אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.
  • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת באמצעים מקובלים על מנת לשמור על פרטיות המידע אולם לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. חברי המועדון משחררים את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה בקשר לכך.
 7. שונות
  • בכל נושא הקשור במועדון הלקוחות, לרבות כל פרט ו/או הבהרה ו/או שאלה בקשר אליו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון – 08-9331178 או באמצעות כתובת מייל – office@flormaril.co.il 
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.
  • תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
  • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר וענין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.
  • אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון

HAPPINESS IS YOUR COLOR

המועדון הצבעוני של פלורמר

הצטרפי
629 Overseas sales point
1312 Types of products
16+ Stores in Israel
נוסף למועדפים
המועדפים שלי
הפריט נוסף לסל
קנייה מהירה (₪0.00)
איפור
מוצרי איפור וקוסמטיקה חדשים
מוצרי קוסמטיקה וטיפוח במבצע
מוצרי טיפוח לאישה
אקססוריז
מוצרי טיפוח ואיפור
629 Overseas sales point
1312 Types of products
16+ Stores in Israel
ייעוץ אונליין עם מאפרת